e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
KategorieReklama:

Obchodní podmínky

1. Úvod
Následující obchodní podmínky (dále jen OP) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Knihy ABB", který je provozován společností Knihy ABB s.r.o., IČO: 08335613 (dále jen Prodávající) a upravují obchodní vztahy mezi ním a Kupujícím v souladu s právním řádem České republiky. Kupující má možnost se před učiněním objednávky s OP seznámit a podáním objednávky potvrzuje, že tak učinil.
Kupujícím je míněn Spotřebitel coby fyzická osoba nebo Podnikatel (osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku, přípaně osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

2. Kupující
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy Prodávajícího s Podnikatelem, výslovně neupravené těmito OP případně individuální Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Osobní údaje
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jako „osobní údaje“) - pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající může zpracováním osobních údajů Kupujícího pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

4. Uzavření kupní smlouvy
Uzavření kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se realizuje skrze objednávkový systém eshopu, kdy kupní Smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky je následně Prodávajícím potvrzeno zasláním emailové zprávy na uvedený email Kupujícího, toto potvrzení ale nemá na vznik Smlouvy vliv.
Kupující může objednávku zrušit do 24 hodin po objednání bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno, o čemž je kupující mailem informován. Pokud zboží odesláno bylo a kupující objednávku zruší po 24 hodinách, je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů, především nákladů na dopravu.
Přijaté objednávky jsou závazné a po 24 hodinách po objednání je lze zrušit pouze po telefonické dohodě s prodávajícím.
Prodávající má právo požadovat po kupujícím zaplacení storno poplatku, jeho výše je zpravidla 20% z ceny objednaného zboží a náklady na dopravu. Prodávající má právo požadovat storno poplatek i v případě, že kupující si zboží nepřevezme. Prodávající pozbývá nárok na úhradu storno poplatku v případě, že nedodrží dodací lhůtu, která je uvedena u objednaného produktu.
Vzniklou kupní Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami.

5. Platba a doprava
Odesláním objednávky Kupující akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím nabízeny.
Náklady na dopravu jsou uvedeny v sekci "Jak nakupovat“. Zboží je zasíláno pojištěné podle hodnoty zboží. Při převzetí zásilku zkontrolujte, jestli není poškozená a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem.
Náklady na balné nese Prodávající.
Platební podmínky jsou uvedeny v sekci "Jak nakupovat“.
Zboží je až do okamžiku zaplacení majetkem Prodávajícího. Splatnost v případě platby bankovním převodem je 7 dnů od data vyhotovení objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.
Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

6. Dodací lhůta
Pokud zboží není aktuálně na skladě nebo si jeho objednání vyžádá delší dobu, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. V tomto případě může kupující svou objednávku do 72 hodin zrušit. Obvyklá lhůta dodání zboží je 2-5 dní v závislosti na provozních možnostech, dostupnosti zboží, dodacích lhůtách přepravce či na platebních podmínkách.
Prodávající splní dodávku zboží odesláním zboží prostřednictvím přepravce.

7. Reklamační řád
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího (viz kontaktní údaje).
Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Podmínkou záruky je, aby Kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu Prodávajícího na dodané zboží. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána.
Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.
Záruka se nevztahuje na
a) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
b) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním či nedovoleným zásahem do zboží
c) vady vzniklé po uplynutí záruční lhůty
d) vady způsobené vlivem živelných katastrof
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.
Pokud je doručené zboží vadné či poškozené již při převzetí, je Kupující povinen o této skutečnosti Prodávajícího neprodleně vyrozumět.
O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje Prodávající. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

9. Odstoupení od Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce (dle s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím, po předchozím vrácení zboží, zaslána kupní cena zboží (tj. bez ceny poštovného) na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je Podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

10. Závěrečná ustanovení
Následující "OP" nabývají platnosti a účinnosti dne 24.8.2019 a jsou k dispozici na e-shopu Prodávajícího.
Prodávající je oprávněn tyto "OP" kdykoliv změnit.

 11781 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!